Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   

  AnaTiande  je zprostředkovatel produktů kosmetiky Tiande a řídí se obchodními podmínkami  společnosti Ista – Corporation s.r.o.

  AnaTiande zajišťuje propagaci na vlastní náklady, zajištuje obratem objednané zboží přes www.eshop-Tiande.cz , registruje nové zájemce do své sítě na adrese www.tiande.eu Poskytuje odborné poradenství v oblasti produktů, možnostech  spolupráce.

   

  Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje společnost ISTA CORPORATION, s.r.o., IČ 248 30 933, DIČ CZ 248 30 933, se sídlem Praha 8, Pobřežní 370/4, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178360, jako prodávající, který je oficiálním distributorem výrobků značky TianDe v České republice, a na straně druhé kupující.

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který se zaregistroval na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tiande.eu („web“ nebo „e-shop“) a kterému bylo přiděleno registrační číslo.

  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

  Podnikatelem se rozumí:

  1. i) kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku;
  2. ii) mj. pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

  iii) osoba zapsaná v obchodním rejstříku;

  1. iv) osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

  Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

  Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

  Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí jsou sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, dodací a platební podmínky, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

  Kupující si je vědom, že mu uzavřením smlouvy s prodávajícím nevznikají žádná práva na užívání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či užitných vzorů, patentů apod. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


  1. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

  Prodávající ve smyslu § 1820 občanského zákoníku sděluje kupujícímu, který je spotřebitelem, že:

  1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
  2. b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
  3. c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
  4. d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a mohou být dodatečně účtovány.
  5. e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
  6. i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  7. ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

  iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP, případně může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP.

  1. f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
  2. i)  o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. ii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

  iii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  1. vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  2. v) o dodávce novin, periodik nebo časopisů
  3. g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  4. h) smlouva, případně příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé prodávajícího mají k těmto údajům přístup ve svém profilu;
  5. i) v případě, že spotřebitel má stížnost, lze se s takovou stížností obrátit na prodávajícího, případně na orgán dohledu nebo státního dozoru. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je podrobně uvedena v článku XI. těchto VOP.

  III. KUPNÍ SMLOUVA

  Zboží prezentované na stránkách e-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované zboží vloží do košíku. Objednávku kupujícího musí prodávající následně akceptovat. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu na jím zadaný e-mail. V přijetí objednávky prodávající zároveň poskytne kupujícímu znění těchto VOP v textové podobě.

  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. i) objednávaném zboží;
  2. ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

  iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

  Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, tak dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto VOP.

  Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými obecnými soudy České republiky.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

  Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

  Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

  Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá věc kupujícímu – spotřebiteli, jakmile mu věc předá dopravce.

  Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku.
  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. i) v hotovosti či platební kartou v sídle prodávajícího,
  2. ii) převodem,

  iii) na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění dohodnutých podmínek).

  Pro účely provedení platby prodávající spolupracuje se společností Global Payments Europe, s.r.o. a Komerční bankou, a.s. Komunikaci o platbě může kupující očekávat od těchto externích poskytovatelů služeb. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Global Payments Europe, s.r.o.

  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej na e-mailovou adresu kupujícího nebo předá v tištěné podobě v případě nákupu na prodejně prodávajícího.

  Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak.

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Ustanovení tohoto oddílu se použije pouze pro vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím, který je spotřebitelem, na straně druhé. V ostatních případech se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

  Vady zboží

  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, 

  1. i) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. ii) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

  iii) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

  1. iv) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  2. v) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé:

  1. i) mechanickým poškozením zboží;
  2. ii) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno;

  iii) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

  1. iv) úpravou zboží, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
  2. v) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

  Práva z vady zboží

  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění,  a to za podmínky § 1924 občanského zákoníku.

  Lhůty

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, zavazuje se prodávající, že po tuto dobu bude věc způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedené záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

  Ostatní

  Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení dle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

  Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle prodávajícího.

  Vyřízení reklamace

  Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

  Kupující může vadné zboží zaslat k reklamaci přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být zabaleno tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilka by měla být označena viditelně jako "REKLAMACE" a měla by obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii nákupního dokladu a podrobný popis závady uvedením kontaktních údajů kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

  V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

  1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně na adrese sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího sales_cz@tiande.eu, a to vždy za využití formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučuje prodávající pro urychlení vyřízení odstoupení doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s kopií nákupního dokladu a s uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda bude částka odebrána v hotovosti.

  Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

  Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

  1. a)  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. b)  použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
  3. c)  nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. d)  prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu vše, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li kupující vadu věci včas prodávajícímu, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude tato částka převedena bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  Prodávající si vyhrazuje právo nezpracovat objednávku v případě, že ke dni učinění objednávky není kupujícím uhrazena po splatnosti jakákoli předchozí objednávka v plné výši a/nebo v případě, že kupující hrubým způsobem porušuje jakoukoliv dohodu uzavřenou s prodávajícím.

  VII. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

  Uchovávání informací je zajištěno na chráněných serverech a správce webu se sídlem v Ruské federaci podniká nezbytná právní, organizační a technická opatření pro ochranu před neoprávněným přístupem, neoprávněnými změnami, vyzrazením nebo zničením osobních údajů uživatelů. Mezi správcem webu a prodávajícím je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů uživatelů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje případně i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

  VIII. DODACÍ PODMÍNKY

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem prodávajícímu na adresu sales_cz@tiande.eu, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  Pokud mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle předpisů o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Je-li některá ustanovení VOP neplatná nebo neúčinná, nebo se takovým stanou, nastoupí namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

  Kontaktní údaje prodávajícího: ISTA CORPORATION, s.r.o., IČ 24830933, se sídlem Praha 8, Pobřežní  370/4, PSČ 186 00, sales_cz@tiande.eu.

  Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí. VOP jsou k dispozici v sídle prodávajícího a v elektronické podobě na webových stránkách prodávajícího.

  Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.8. 2019

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.